cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

i have a idea game :

Transformers General

Thảo luận này có thể là lạ, nhưng tôi muốn đề xuất một game nhập vai (Role play, không phải những game bắn súng như SWTOR hay người nào khác.) Về Transformers sống sau Chiến tranh Cybertron đầu tiên. Tôi đoán đây là gợi ý tốt và bạn có thể nhận được lợi nhuận từ đó : camera vntis , vntis

VNTIS
Likes: 1
Posts: 3
Registered: ‎24-06-2018
2 REPLIES 2
???
30 years old Retro Gamer Like anykinda games and most survival games, Rock & Metal Music Lover but Listen everything, watch All Tv-Show, Movies, Cartoons, Animes, and Reads Books, Comics, Mangas
Some kinda Metalist Agnostiq Survival and geek person.
Atreides52
Likes: 0
Posts: 2
Registered: ‎13-07-2018
??
30 years old Retro Gamer Like anykinda games and most survival games, Rock & Metal Music Lover but Listen everything, watch All Tv-Show, Movies, Cartoons, Animes, and Reads Books, Comics, Mangas
Some kinda Metalist Agnostiq Survival and geek person.
Atreides52
Likes: 0
Posts: 2
Registered: ‎13-07-2018
Visit us for the latest news, game information, screenshots, downloads and links. GO TO BLOGS
custom.activision.cookie_disclaimer